> Hafan > Pysgota > Pysgota Môr > Rheolau

Rheolau a Rheoliadau:

Mae defnyddio’r lleoliad pysgota môr neu unrhyw strwythurau eraill yn amodol ar y rheolau canlynol ac is-ddeddfau Awdurdod Harbwr Caerdydd sydd ar hyn o bryd yn cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (Y Cynulliad).

1. Ni ddylai defnyddwyr amharu ar neu rwystro gweithrediadau'r Morglawdd a chydymffurfio bob amser a chyfarwyddiadau cyflogeion y Morglawdd.

2. Ni chaniateir yfed alcohol ar y Morglawdd.

3. Mae mynediad i dir Awdurdod Harbwr Caerdydd a defnyddio'r parth môr-enweirio (y parth) drwy ganiatâd yr Awdurdod yn unig.

4. Caniateir genweirio yn y parth deori dim ond ar hyd ochr y môr o fraich ogleddol hir y morglawdd rhwng y ddau arwydd sy'n nodi'r parth. Mae cychod ar waith yn yr ardal hon ac mae'n rhaid i Enweirwyr dynnu pob llinyn pysgota yn ôl pan fydd cychod yn dynesu.

5. Gwaherddir genweirio tu allan i'r Parth Môr-Enweirio. Ni chaniateir mynediad i flaendraeth Caerdydd o'r Morglawdd heb awdurdod. Bydd unrhyw Enweiriwr sy'n pysgota tu allan i'r parth yn colli ei drwydded/thrwydded.

6. Caniateir genweirio yn ystod yr oriau pan fydd y Morglawdd ar agor i'r cyhoedd ac nid ar unrhyw adeg arall. Rhaid i enweirwyr fod yn barod i adael y parth cyn amser cau'r diwrnod hwnnw. Efallai na fydd y parth ar gael ar rai adegau a diwrnodau heb unrhyw hysbysiad o hynny o flaen llaw.

7. NI chaniateir castio pendil nac unrhyw amrywiaeth ar gastio pendil. Dim ond castio ‘ i fyny a throsodd' cyffredin a ganiateir. Mae'n rhaid i bob genwair gael llinyn pysgota gyda ‘llinyn sioc' sydd ar y lleiaf ddwywaith a hanner hyd yr enwair. Mae'n rhaid i'r ‘llinyn sioc' gael straen dorri o leiaf 10 pwys fesul owns o'r pwysau a ddefnyddir. Er enghraifft ar gyfer 5 pwys mae angen llinyn straen â 50 pwys o straen dorri.

8. Ni chaniateir i Enweiriwr gael mwy na dwy enwair. Rhaid i enweirwyr gastio a physgota o'u pegiau detholedig eu hunain. Bydd Genweirwyr Iau (O dan 16) a genweirwyr sydd dan anfantais corfforol yn cael pysgota yng nghwmni oedolyn. Unwaith y bydd y parth yn llawn bydd rhaid i newydd-ddyfodiaid aros am le gwag.

9. RHAID i enweirwyr aros ar ochr fewnol y rheiliau AR BOB ADEG Ni chaniateir dringo ar neu dros y rheiliau. Gwaherddir defnyddio petrol, paraffin neu lampau neu stofiau nwy. NI ddylid clymu na gosod ymbaréls pysgota ar y rheiliau nac unrhyw strwythur arall. Pan fydd y parth yn llawn NI chaniateir ymbaréls mawrion o gwbl.

10. Rhaid cadw'r parth a phob mynedfa iddo'n lân a heb sbwriel bob adeg. Ni ddylid defnyddio gosodion a seddau Awdurdod yr Harbwr ar gyfer torri abwyd. Rhaid rhoi pob sbwriel yn y biniau. Rhaid rhoi llinynnau pysgota dieisiau yn y bin. Dylid rhoi abwyd a darnau o bysgod yn y môr neu eu cludo adref gyda chi.

11. Dylid taflu unrhyw bysgod nad oes mo'u heisiau yn ôl i'r dŵr ar unwaith. Dim ond pysgod y mae'r genweiriwr eu hangen y dylid eu lladd a'u cadw. Ni ddylai unrhyw bysgodyn nad yw o'r maint priodol gael ei ladd. Ni chaniateir defnyddio mwydod gardd na mwydod lob.

12. Dim ond genweirwyr a ganiateir yn y parth a phobl sydd yno'n gwmni i enweiriwr iau neu o dan anfantais corfforol

13. Mae genweirwyr yn pysgota ar eu menter eu hunain. Nid yw Awdurdod Harbwr Caerdydd yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod neu niwed a achosir gan enweirwyr i drydydd parti neu eu heiddo, neu ddifrod neu niwed a achosir gan drydydd parti i enweirwyr neu eu heiddo. Rhaid i enweirwyr fod yn wyliadwrus pan fyddant yn castio a sicrhau nad oes unrhyw berson, yn enwedig plentyn, wedi crwydro i mewn i'r ardal heb gael ei weld.
 

Rhywogaeth – maint lleiaf

 

cm

modfedd

 

 

cm

modfedd

Draenog

41

16

 

Penfras

35

14

Llysywen Congren

91

36

 

Lleden y llaid

20

8

Ci môr

38

15

 

Lleden

27

10

Hyrddyn

33

13

 

Lleden frech

28

11

Llysywen Arian

38

15

 

Lleden Chwithig

25

10

Gwyniad y môr

27

10.6